Privacy Statement

Surinam Air Tavel, gevestigd aan Amsterdamsestraatweg 91 3513AC te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.surinamairtravel.nl of info@surinamairtravel.nl Tel: 0302321516

De heer D.Raghoebir is de Functionaris Gegevensbescherming van Surinam Air Travel hij is te bereiken via info@surinamtravel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
SURINAM AIR TRAVEL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
* Voor- en achternaam
* Geslacht
* Geboortedatum
* Geboorteplaats
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* Lijst met contactgegevens van de klant via een app
* Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
SURINAM AIR TRAVEL verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SURINAM AIR TRAVEL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* Het afhandelen van uw betaling
* U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
* SURINAM AIR TRAVEL verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor het boeken van reizen, het aanvragen van een visum en afsluiten van een reis cq annuleringsverzekering.

Geautomatiseerde besluitvorming
SURINAM AIR TRAVEL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SURINAM AIR TRAVEL ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SURINAM AIR TRAVEL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnvan zeven jaar in verband met de belastingwet en uit overige wet/regelgeving voortvloeiende verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
SURINAM AIR TRAVEL verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SURINAM AIR TRAVEL gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SURINAM AIR TRAVEL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand

naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@surinamairtravel.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SURINAM AIR TRAVEL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@surinamairtravel.nl